Psykoterapi är en beprövad behandlingsmetod som bygger på erkänd psykologisk teori. Den bedrivs av legitimerade psykoterapeuter. Behandlingen kan var längre eller kortare, allt från några veckor till flera år. Psykoterapi syftar till att vara meningsskapande och ge en helhetsförståelse. Målet är att i mötet med terapeuten öka sitt reflektionsutrymme och få större ansvar för sitt liv (tankar, känslor och beteenden

Krisbearbetning

Hjälp och stöd vid exempelvis traumatiska upplevelser och kristillstånd

Konsultation

Att tillsammans belysa och söka förståelse för en problematik, coh hitta lösningar till förändring.

Guided Imagery and Music (GIM)

GIM är en psykoterapimetod som bygger på musiklyssning, och utvecklades av Helene Bonny i början av 70-talet i USA. Metoden har berörningspunkter med symboldrama och andra psykoterapier där man arbetar med inre bilder i förändrade medvetandetillstånd.

Musik ger energi och stimulerar inre upplevelser, samtidigt som den skapar struktur, trygghet och kontinuitet. i GIM metoden används framförallt inspelad klassisk musik, som i avslappnat tillstånd väcker känslor, minnen och symboliska inre bilder. GIM terapeutens uppgift är att följa klienten, stödja, härbärgera och fungera som en länk till den yttre verkligheten. GIM sessionen består av fyra delar: inledande samtal, avslappning och fokus, musiklyssning samt ett avslutande samtal.

Förutom att användas för samma problem som övrig psykoterapi är GIM också en fantastisk metod för kreativitets och självutveckling.